Dokument bez tytułu

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR I IM. JANA BAŻYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE
Materiały promocyjne szkoły

Informator powiatu o szkole
Ulotka szkolna
Prezentacja o szkole(Nie aktualny) HARMONOGRAM REKRUTACJI - do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym.
Adres: https://nabor.pcss.pl

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Zarządzenie nr 4
Data: 2020-01-31, rozmiar: 106 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 731 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 687 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 671 KB 1. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021:
  • klasa A - POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka i informatyka; języki obce: angielski i niemiecki),
  • klasa B - HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia i WOS; języki obce: angielski i niemiecki),
  • klasa C - MEDYCZNA (rozszerzenia: biologia, chemia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki),
  • klasa D - UNIWERSYTECKA (rozszerzenia: matematyka, geografia i język obcy nowożytny; języki obce: angielski i niemiecki).
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie jako szkoły pierwszego wyboru powinien dostarczyć w terminach określonych harmonogramem naboru następujące dokumenty:
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły,
  • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia,
  • karta zdrowia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, itp).


  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

  Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopni, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz.U. z 2017r. poz. 586)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz.U. z 2017r. poz. 610)

   

Zestaw przedmiotów, z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji do poszczególnych klas

 

Klasa Wybrane przedmioty
A
POLITECHNICZNA
J. polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka
B
HUMANISTYCZNA
J. polski, matematyka j. obcy nowożytny, jeden z przedmiotów (historia, wiedza o społeczeństwie)
C
MEDYCZNA
J. polski, matematyka j. obcy nowożytny, jeden z przedmiotów (biologia, chemia)
D
UNIWERSYTECKA
J. polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

 

Sposób przeliczania ocen na punkty. Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów
 2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów
 3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów
 4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
 5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku